Not 8 Räntekostnader och liknande kostnader

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Interest expenses Räntekostnader -72 -30
Currency losses Kursförluster -16 -60
Total Summa -88 -90