Not 9 Skatter

SEK M 2019 2018
Mkr 2019 2018
Current tax expense Aktuell skattekostnad -7 -3
Deferred tax Uppskjuten skatt -7 -30
Total Summa -14 -33
Relationship between the year’s tax expenses and the recognized profit after financial items: Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster:
Recognized profit after financial items Redovisat resultat efter finansiella poster 194 1 147
Tax according to current tax rate Skatt enligt gällande skattesats -42 -253
Tax effect of non-deductible costs Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -10 -1
Tax effect of non-taxable income Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 44 224
Other Övrigt -7 -3
Recognized tax income/expense Redovisad skattekostnad -15 -33

Uppskjuten skattefordran i balansräkningen uppgår till 2 Mkr (9) och hänför sig till underskottsavdrag samt övriga temporära skillnader.