Övrig information

Distributionspolicy

Den tryckta versionen av Arjo ABs årsredovisning distribueras endast till de aktieägare som uttryckligen begärt en sådan. Årsredovisningen finns även tillgänglig i sin helhet på koncernens hemsida: www.arjo.com

Läsanvisningar

  • I årsredovisningen benämns Arjokoncernen som Arjo
  • Sifferuppgifterna inom parentes avser, om inget annat anges, 2018 års verksamhet.
  • Svenska kronor (SEK) används genomgående.
  • Miljoner kronor förkortas Mkr.
  • Samtliga belopp avser Mkr, om inget annat anges.
  • De i årsredovisningen redovisade uppgifterna avseende marknader, konkurrens och framtida tillväxt är Arjos bedömningar och baseras främst på en kombination av externt material och internt framtaget material.
  • Totalsumman i tabeller och räkningar summerar inte alltid på grund av avrundningsdifferenser. Syftet är att varje delrad ska överensstämma med sin ursprungskälla  och därför kan avrundningsdifferenser uppstå på totalsumman.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 29 juni kl. 11.00 i Malmö. Kallelse till årsstämman kommer skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet.

För vidare information angående årsstämman samt anmälan se Arjos hemsida www.arjo.com.

Valberedning

I Arjos delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 fanns upplysningar om hur aktieägare ska gå tillväga för att lämna förslag till Arjos val­beredning respektive få ett ärende behandlat på årsstämman.

Utdelning

Styrelse och VD föreslår en utdelning för 2019 uppgående till 0,65 kr (0,55) per aktie, vilket är en ökning med 18% jämfört med föregående år. Vinstutdelningen uppgår således till sammanlagt cirka 177 Mkr (150).

Den föreslagna utdelningen för 2019 ligger väl i linje med den av Arjo antagna utdelningspolicyn. Förslaget motiveras mot bakgrund av koncernens finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter sammantaget.

Finansiell information

Uppdaterad information rörande exempelvis Arjos aktie och bolagsstyrning finns på www.arjo.com.

Årsredovisning, bokslutskommuniké och kvartalsrapporter publiceras på svenska och engelska och finns tillgängliga för nedladdning på www.arjo.com. Årsredovisningen kan också beställas från: Arjo AB Att: Informationsavdelningen, Hans Michelsensgatan 10, SE-211 20 Malmö. Telefon: +46 (0) 10 335 4500.

För räkenskapsåret 2020 kommer följande information att publiceras:
27 april, 2020 Delårsrapport januari-mars
29 juni, 2020 Årsstämma
17 juli, 2020 Delårsrapport januari-juni
28 oktober 2020 Delårsrapport januari-september
3 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020
April 2021 Årsredovisning 2020