50-60%

av all vårdpersonal globalt är drabbad av belastningsskador.*

* American Nurses Association. Health and Safety Survey, 2011

Arbetsrelaterade skador ett stort problem inom vården

Varje år drabbas ett stort antal personer som arbetar inom vårdsektorn av belastningsskador. Förutom att orsaka smärta hos vårdgivare riskerar även vårdtagare att drabbas av försämrad vårdkvalitet.

Sett till statistiken är det nästan förutbestämt att vårdpersonal ska få belastningsskador. Vården har den högsta andelen arbetsrelaterade skador av alla yrkesgrupper (av olyckor som inte leder till dödsfall). Av all vårdpersonal globalt är 50–60 procent* drabbade av belastningsskador.

Manuell förflyttning en riskfaktor

Manuell förflyttning av vårdtagare orsakar de flesta skadorna. I många länder saknas regler inom detta område och ofta prioriteras inte säkerhet, varken av personalen själva eller av ledningen. Många av de drabbade fortsätter att arbeta på samma sätt, trots att de har smärta, tills de kanske tvingas sluta arbeta.

När personal som har ont fortsätter att arbeta kan det dessutom påverka vårdkvaliteten negativt. Det gäller inte bara personalens hälsa och välbefinnande, men även att risken för exempelvis fall och andra vårdtagarskador ökar.

Många positiva effekter

När man minskar de arbetsrelaterade skadorna får det många positiva effekter, förutom de direkta resultaten för vårdpersonalen. När personalen mår bra förbättras även tryggheten och vårdkvaliteten för patienterna.

Dessutom kan vårdkostnaderna hållas nere eftersom behovet av att anställa vikarier, utbilda och rekrytera ny personal minskar. Detta samtidigt som den långsiktiga effektiviteten i verksamheten kan bibehållas eller höjas.

”Mina största utmaningar är: Har vi rätt utrustning? Har vi rätt utbildning? Och får patienterna den vård som de förväntar sig?”

Charles Dalton, Head of Health and Safety, Cardiff & Vale Health Board, Storbritannien

59%

Andelen skador hos vårdgivare relaterade till patientförflyttning såsom repositionering, fallprevention samt hjälp under behandling.**

** Totzkay, D.L., 2018

Djupgående kunskap om kundernas ökade behov

Genom vår långa erfarenhet, djupa kunskap och grundläggande helhetssyn hjälper vi våra kunder med effektiva och säkra lösningar som kan minska de arbetsrelaterade skadorna.

I de flesta länder deltar två vårdgivare vid förflyttning av vårdtagare. Detta är djupt rotat, men är inte en långsiktigt hållbar metod när det av olika skäl är brist på arbetskraft. Arjo har arbetat länge för att säkerställa trygga förflyttningar med en vårdgivare, rätt kunskap och rätt hjälpmedel.

Vi utgår alltid från vårdtagarnas och vård-personalens behov. Vi inleder med en omfattande kartläggning för att förstå helheten baserat på Positive Eight och Mobilitetsgalleriet.

Kunskap, kultur och produkter avgörande

Många gånger handlar det om att förändra ett arbetssätt så att personalen helt enkelt börjar använda de hjälpmedel som finns och inte väljer att arbeta manuellt. Ibland används utrustningen, fast på fel sätt.

När vi tillsammans med kunden identifierat behoven går vi vidare och tittar på vilka hjälpmedel som mest förbättrar effektiviteten, säkerheten och de kliniska resultaten. Här erbjuder Arjo en bred produktportfölj.

Våra produkter är lättanvända och gör att stressad personal kan lyfta och förflytta vårdtagare utan att riskera skador. Dessutom stödjer vi kunderna och deras personal med information och utbildning så att hjälpmedlen används på rätt sätt.

<5ÅR

Studier visar att en investering i ett säkert förflyttningsprogram kan tjänas tillbaka på mindre än 5 år.*

* Mary W. Matz, MSPH, CPE, CSPHP, 2019

Ett unikt sortiment med stora fördelar

Arjos sortiment är utformat för att säkerställa en enkel och smidig vårdmiljö som är trygg, bekväm och värdig för såväl vårdtagare som vårdpersonal.

Stå- och lyfthjälpmedel

Arjo erbjuder ett omfattande sortiment av stå- och lyfthjälpmedel för alla mobilitetsnivåer, som främjar mobilitetsrehabilitering och uppmuntrar vårdtagarna att bibehålla sin rörlighetsnivå.

Tidig mobilisering

Lösningar för tidig mobilisering ger möjlighet att mobilisera vårdtagare inom intensivvården tidigt och ofta, och på ett säkert och optimalt sätt. Detta förbättrar i sin tur vårdresultaten och maximerar vårdflödet.

Lösningar för överviktiga vårdtagare

Arjos lösningar säkerställer att vårdinstanser är rustade för de ökande utmaningarna kopplade till kraftigt överviktiga vårdtagare, och kan hjälpa till att leverera en säker, kostnadseffektiv och värdig vård.

”Det är avgörande att använda rätt hjälpmedel”

”I åratal har vi fokuserat på arbetsrelaterade skador hos personalen. Det är naturligtvis värt besväret. Nu vet vi att användningen av hjälpmedel för att lyfta och förflytta vårdtagare inte bara minskar risken för personalskador, utan även minskar risken för skador hos vårdtagarna, samtidigt som det höjer kvaliteten på vården. Det är ett stort steg framåt.

Med den ökande fokuseringen på mobilisering är det avgörande att använda rätt hjälpmedel för att förflytta och mobilisera vårdtagarna. Vi vet att personalen vill fokusera på vårdtagarna och med rätt utrustning kan de verkligen göra det.

För verksamhetsledningen innebär mobiliseringen av vårdtagarna att kostnaderna minskar för vårdrelaterade komplikationer och exempelvis fallskador. Det minskar även längden på sjukhusvistelserna och antalet återinskrivningar. När det blir tydligt att den utrustning som skyddar personalen också skyddar vårdtagarna, så skapar det fördelar för alla”.

Mary Matz

Expert och mångårig konsult inom säker patientförflyttning, samt VD på Patient Care Ergonomic Solutions LLC, USA