”Vårt åtagande att samarbeta med Arjo och att införa ett formellt program för förflyttning av vårdtagare är avgörande för att minska våra anställdas skador och förbättra vårdtagares säkerhet. För att illustrera vikten av detta program rapporteras resultaten till ledningsgruppen varje vecka.”

Nick Lewis, System Director of Employee Safety, Security, Environmental Programing, Occupational på Baptist Memorial Health Care, Memphis, Tennessee

Tjänster som ger resultat

Arjos Clinical Consulting-tjänster hjälper vårdgivare att optimera sin verksamhet och att förbättra de kliniska resultaten.

Många vårdenheter kämpar idag med att hitta kapacitet och resurser för att klara av den växande efterfrågan inom vården. De har ofta svårt att se hur de både ska kunna leverera långsiktig, värdebaserad vård och samtidigt driva en kostnadseffektiv och lönsam verksamhet.

Omfattande genomlysning

För att hjälpa vårdenheter att bygga ett hållbart vårdsystem erbjuder Arjo sina Clinical Consulting-tjänster. Inom ramen för ett partnerskap som bygger på en öppen dialog och förtroende kan kunderna få betydande fördelar och vinster. De kan prioritera rätt utrustning och arbetsprocesser som förbättrar effektiviteten, säkerheten och de kliniska resultaten, och samtidigt sänker kostnaderna.

Med hjälp av evidensbaserade verktyg ger Clinical Consulting-tjänsterna en omfattande genomlysning av kundens verksamhet. Genom att studera arbetsmiljö, utrustning, vårdtagarnas mobilitet, men även riktlinjer och processer för det dagliga arbetet kan Arjos kliniska konsulter ge omfattande förslag på förbättringar.

En mätbar modell för förbättring

Tjänsterna kan anpassas till olika typer av kunder, från enskilda vårdhem till stora sjukhus och hela vårdkedjor. Metodiken är dock i grunden densamma:

  • Analys
  • Implementering
  • Uppföljning, support och utvärdering

Den inledande analysen är avgörande för slutresultatet. Nyckelpersoner hos kunden och Arjos kliniska konsulter samarbetar för att sammanställa de insikter som ligger till grund för det kommande förändringsarbetet. Tillsammans går man igenom olika typer av förflyttning av vårdtagare och hur ofta de utförs. En punkt är vilken utrustning som finns och i vilket skick den är. Det är också viktigt att studera hur, eller till och med om, personalen använder utrustningen. Man utvärderar även personalens kunskapsnivå för förflyttningar av vårdtagare.

Här utgår Arjo ifrån sitt evidensbaserade riskbedömningsverktyg Mobilitetsgalleriet, som alltid kopplas till Positive Eight, där miljö, utrustning och arbetsteknik är grundpelarna.

Rådgivning och utbildning är viktiga ingredienser i varje Clinical Consulting-program. De hjälper till att skapa en långsiktig positiv förändring som främjar en effektivisering av verksamheten.

Investering i framtiden

För att utöka vår kompetens i området, har Arjo under 2019 investerat i Atlas LiftTech, ett företag som erbjuder vårdpersonal kontinuerlig utbildning och hjälp med att utföra säkra patientförflyttningar. Målet är att stärka personalens kompetens och minska antalet skador. Atlas har också utvecklat ett mjukvarusystem, LiftTracker, som integreras i vårdinrättningens verksamhet för att leverera realtidsdata som spårar och schemalägger arbetsuppgifter. Samarbetet utgör en stark plattform för den fortsatta utvecklingen av vårt erbjudande.

Arjos Clinical Consulting-tjänst bygger på en modell för mätbar förändring:

  • Analys: identifiering av behov och möjligheter
  • Implementering: fostrande av en effektiv verksamhet med beprövade processer och arbetsrutiner
  • Uppföljning, support och utvärdering: kontinuerligt förbättringsarbete