Komplexa behov kräver nya lösningar

En ökande andel äldre tillsammans med fler komplicerade vårdbehov pressar vården. Med rätt kunskap och utrustning, som anpassas till individen, kan vårdgivare leverera både högkvalitativ vård och möta sina ekonomiska mål.

När vårdtagarna blir fler och vårdbehoven ofta är komplexa kämpar vårdgivare för att hålla jämna steg med utvecklingen. Utmaningarna gäller både akutvård och långtidsvård. Vår filosofi Positive Eight och Mobilitetsgalleriet skapar en solid grund både för, exempelvis, vård av personer som lever med demens och för tidig mobilisering av vårdtagare inom sjukvården.

De bästa vårdresultaten uppnås med rätt utrustning på rätt plats under hela dygnet, baserat på vårdtagarnas individuella behov. Det ger en värdig och effektiv vård, där förflyttningar och olika aktiviteter, såsom hygienrutiner, underlättas och vårdtagarnas livskvalitet ökar.

Personcentrerad demensvård är best practice

Idag lever cirka 50 miljoner människor i världen med demens, och man uppskattar att över 60% av all vårdtagare inom äldreomsorgen är drabbade.*

Det kan vara mycket krävande att vårda en person med demens. Sjukdomens komplicerade karaktär innebär att många drabbade utvecklar beteendeförändringar som kan skapa svåra situationer och oroliga stunder i vårdmiljön. Dessa beteendeförändringar innebär ofta apati, depression, irritabilitet, oro eller ångest.

Att hantera ögonblicken med dessa beteendeförändringar kan utgöra en stor belastning på vårdmiljön och för enskilda personer i vårdpersonalen.

*Alzheimer´s Disease International, 2015

Personcentrerad vård minimerar de oroliga stunderna

Nyckeln till förbättrad livskvalitet för personer som lever med demens är att skapa en grund som gör det möjligt att fokusera på en personcentrerad omsorg. Principerna bakom personcentrerad vård bekräftar det humana värdet för personer som lever med demens – deras individualitet, personlighet och hur deras livserfarenhet påverkar hur de agerar. Dessa principer tar också hänsyn till vikten av relationer och interaktioner med andra människor. Vi anser att det endast är när en personcentrerad vård bedrivs som man kan upprätthålla livskvalitet, minimera beteendeförändringar och bli effektivare för personer som lever med demens.**

I de vardagliga aktiviteterna är det viktigt att skapa och uppmärksamma positiva stunder som ger tillfredsställelse och glädje. Arjos lösningar underlättar vardagen, möjliggör större interaktion mellan vårdtagare och personal och stödjer en lugn och värdig vårdmiljö.

**Sloane PD, et al., 2004

3

3 av Arjos produkter blev under 2019 demensackrediterade av Stirlinguniversitet.

Läs mer om produkterna

Tidig mobilisering gör stor skillnad

Många vårdtagare på intensivvårdsavdelningar har starkt begränsad rörelseförmåga. Vid långvariga sjukhusvistelser riskerar de både fysiska och mentala komplikationer. Det kan bland annat påverka hjärta och lungor, huden och musklerna, men även hjärnan. I många fall leder sjukhusvistelsen till att det tar flera månader, eller till och med år, innan de kan rehabiliteras och gå tillbaka till sina tidigare liv.

För patienter med mekanisk andningshjälp är den kliniska uppfattningen att en mobiliseringsschema bör implementeras inom 48 timmar*. Deras tillstånd kan dock vara en stor utmaning och om personalen inte använder de hjälpmedel som finns – på grund av stress eller bristande kunskap – äventyras både säkerhet och effektivitet.

*Morris et al., 2008

Hjälpmedel som förenklar och ger resultat

Arjo har idag en unik position på marknaden för att underlätta mobilisering av vårdtagare. Med vår erfarenhet och produktportfölj kan vi stödja vårdpersonalen i mobilisering av intensivvårdspatienter på ett säkert sätt.

Ett exempel är Sara Combilizer, en multifunktionsprodukt som möjliggör säker, enkel och frekvent mobilisering ur säng till sittande och stående position. Produktens stora positioneringsmöjligheter gör att även patienten, där det tidigare ansågs olämpligt, kan mobiliseras på ett säkert och enklare sätt för vårdtagaren.

Stå- och reshjälpmedlet Sara Plus är ett annat exempel och hjälper patienter att tidigt delta i aktiviteter och få balans-, stå- och gåträning.

”Sedan vår avdelning fick Sara Combilizer har vi kunnat höja vårdkvaliteten genom att vi kan arbeta mer konsekvent med vår rehabilitering.”

Elisabeth Jagger, Clinical Lead, Respiratory Physiotherapy, Mid Yorkshire NHS Trust, Storbritannien