Arjo underlättar mobilitet

Människans kropp är gjord för att vara i rörelse. På Arjo anser vi att hög vårdkvalité och positiva kliniska resultat börjar med att förbättra vårdtagarens rörlighet.

Det gör att vårdtagarna blir friska snabbare. Dessutom ökar det deras självständighet och känsla av värdighet under vårdprocessen. När personalen får rätt förutsättningar för att öka patienternas rörlighet, med rätt hjälpmedel och kunskaper, minskar risken för skador. Man trivs bättre på arbetet och det allmänna välbefinnandet förbättras. För vården har de förbättrade kliniska resultaten och högre vårdkvaliteten även en gynnsam inverkan på de finansiella resultaten. 

Med vår erfarenhet, kunskap och produkter arbetar vi för att bidra till ett hållbart sjukvårdssystem. Vår filosofi – Positive Eight© – utgår från varje vårdtagares specifika behov och skapar en positiv kedjereaktion som säkerställer att alla inblandade inom vården blir vinnare.

Förbättrade resultat för alla

Arjo har under många år betonat vikten av mobilitet under hela vårdprocessen, där ökad rörlighet driver en kedjereaktion av positiva resultat både för patienten och vårdgivaren, och i slutändan även vårdinrättningen. Arjos filosofi Positive Eight© illustrerar det tydliga sambandet mellan mobilitet och en vårdtagares fysiska och psykiska välbefinnande.

Positive Eight bygger på Arjos erfarenhet efter många år av nära samarbete med vården och våra kunder. Filosofin består av tre avgörande faktorer: rätt miljö, rätt utrustning och rätt arbetsteknik.

När vårdtagare får hjälp att behålla eller återfå sin rörlighet ökar deras självständighet och förbättrar deras självkänsla, samt allmänna tillfredsställelse och livskvalitet. Ofta kan det också innebära ett snabbare tillfrisknande. Ett minskat behov av hjälp hos vårdtagaren kan leda till minskad stress och risk för arbetsrelaterade skador för vårdpersonalen. Som en följd kommer ökad produktivitet, förbättrad arbetsglädje och minskad personalomsättning. Sammantaget gör detta att vårdkvaliteten kan öka och kostnaderna minska.

Positive Eight är ett verktyg för att bygga starka partner-skap med våra kunder, och kan tillämpas på alla typer av vårdinrättningar. Det första steget är att förstå kundens utmaningar och därefter identifiera deras unika behov. Med Positive Eight visar vi hur fokus på rörlighet kan hjälpa till att förebygga eller reducera risken för ett flertal vård-komplikationer. Utifrån denna dialog kan vi sedan ge förslag på de lösningar vi anser kan driva de bästa resultaten.

Positive Eight©

Arjos filosofi Positive Eight handlar om hur rätt vårdmiljö, rätt utrustning och rätt arbetsteknik kan skapa förutsättningar för en positiv kedje­reaktion som leder till förbättringar för såväl vårdtagare som vårdpersonal och vårdinrättningar. Det första steget i processen fokuserar på att stimulera eller bibehålla mobilitet.

1. Mobilisering

Stimulering och bibehållande av mobilitet

2. Förbättrade viktiga kroppsfunktioner

Stimulering av t.ex. hjärt- och lungfunktion, blodcirkulation, och muskuloskeletalt system

3. Minskade komplikationer orsakade av immobilitet

Minimera riskerna för kostsamma hälsomässiga komplikationer, såväl fysiska som psykiska

4. Livskvalitet

Ökat självförtroende, självständighet, tillfrisknande och livskvalitet

5. Minskat behov av hjälp

Självständiga vårdtagare har mindre behov av hjälp

6. Färre skador och ökad effektivitet

Minskad belastning på personalen leder till färre arbetsrelaterade skador och frigör tid

7. Minskning av sjukfrånvaro, personalomsättning och ersättning

Ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande hos personalen minskar sjukfrånvaron och personalomsättningen

8. Förbättrad vård och ekonomiska resultat

Högre vårdkvalitet till lägre kostnad förbättrar vårdenhetens ekonomiska resultat